content top

Hem

Du bör göra en fuktmätning i ditt hem för att kunna förhindra uppkomsten av mögel. Mögel kan orsaka skador på ditt hus men även på din hälsa, som till exempel astma, allergi och hudirritationer. Genom att förhindra mögel kan du rädda både ditt hus och din familj från onödig vånda och värk.

På den här sidan kan du läsa viktig information om hur du mäter, förebygger och bekämpar uppkomsten av fukt och mögel i din bostad.

Hög luftfuktighet leder till mögel

Fukt är naturligt förekommande i ute- och inomhusluft och finns även i alla material kapabla till att absorbera vätska. Fukt är ju helt enkelt vatten, men vid stora mängder kan det orsaka skada på huset och skapa förutsättningar för mögel och röta.

Varm luft kan bära mer vattenånga än kall luft. Om maxgränsen uppnås för hur mycket vatten luften kan hålla, skapas fritt vatten i form av t.ex. kondens eller dimma. En process som ofta uppstår i krypgrunder under sommarhalvåret och på vindar under vinterhalvåret.Fukt i sin tur är en förutsättning för mögel- och rötangrepp. Hög luftfuktighet skapar alltså fukt som sedan leder vägen för mögelsvamp, blånadsvamp, röta och hussvamp.

Varför mäta fukt?

Genom att mäta fukt kan du enkelt få veta om ditt hus ligger i riskzonen att drabbas av angrepp av mögel och röta. Med en fuktmätning får du information, som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut om huruvida ditt hus kräver vidare åtgärder och hur stora åtgärder som krävs.

Att mäta fukt – olika fuktmätare

Du kan mäta fukt på två olika sätt beroende på var du mäter. En hygrometer (fuktmätare) mäter luftfuktigheten i luften i klimatet den placeras. Den används bland annat på vindar och krypgrunder där fukt och mögel lätt kan frodas under rätt omständigheter. Fuktkvotsmätare används istället för att mäta fukt i material.

Fuktmätare som mäter luftfuktighet

fuktkvotsmätare mc 412

Fuktkvotsmätare mc 412

I luft mäts fukt med relativ fuktighet RF (Relative Humidity RH), som står för hur högt ångtrycket är i jämförelse med mättnadsångtrycket. Det vill säga hur mycket fukt luften innehåller jämfört med max, vid de aktuella tryck- och temperaturförhållandena.

Luftfuktigheten kan variera mycket fort, så mätning av luftfuktighet bör pågå en längre tid. Samtidigt kan en långvarig mätning av luftfuktigheten ge dig mycket pålitliga uppgifter om fuktsituationen på din vind eller i din krypgrund.

Du kan också ta hjälp av en tjänst där du får hem en mätare, som du själv placerar ut. Efter minst sex veckor skickar du sedan tillbaka den och resultatet sammanställs och analyseras i ett professionellt laboratorium. Ett smidigt och säkert sätt att mäta fukt.

– Läs mer om fukt och beställ tjänster här

Fuktmätare som mäter fuktkvot

En fuktkvotsmätare används när du ska mäta den relativa luftfuktigheten inuti material som reglar, syll eller råspont i din bostad. Glöm inte att det kan skilja stort i fuktkvot mellan husets norra till södra delar. Om fuktkvoten överstiger 16 % finns det en stor risk att materialet kan utveckla mögel.

Fuktkvotsmätning är lämplig vid en punktinsats eftersom material absorberar och torkar ut i en mycket långsammare takt än luften.

Avfuktare

Om du upptäcker att fuktnivåerna är höga och det föreligger en risk för mögel, är lösningen att installera en avfuktare som tar bort en större del av fukten ur din källare eller vind. Ett exempel är den termiska avfuktaren som med hjälp av en uppvärmd värmeslinga och en datorstyrd fläkt värmer upp och ventilerar ut mögelsporer och radon ur din krypgrund.

Mögel i ditt hus

För att mögel ska växa i en krypgrund eller vind krävs dock mer än luftfuktighet. Temperaturen måste även vara rätt. De flesta mögelarter trivs bäst i temperaturer mellan 0 – 40 grader, där temperaturer mellan 20-25 är optimalt. Vid lägre temperaturer växer möglet långsammare, medan konstanta temperaturer mellan 50 – 60 grader dödar det.

Relativ Fuktighet – RF      Risk för mögeltillväxt
Under 75 %                      Ingen risk
Mellan 75 – 85 %              Liten risk
Mellan 85 – 95 %              Medelstor risk
Över 95 %                        Hög risk

Hälsoproblem knutna till mögel

När mögel trivs, mår du tyvärr sämre. Mögel kan idag kopplas samman med många åkommor inklusive astma, allergi, trötthet, huvudvärk, hudirritationer och snuva. Det forskas även idag på om mögel kan vara orsak till cancer, eftersom ovanligt många cancerfall har upptäcks på arbetsplatser med mögel. Därför är det så viktigt låta att låta en kvalificerad fackman se över ditt hus hur du ska gå tillväga om du har mögel.